جستجو:
میهن یدک گرمسار | تولید کننده قطعات موتور سیکلت
1

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی و حرفه ای ملایر6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 7 اسفند ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 7 اسفند ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی و حرفه ای نهاوند6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 6 اسفند ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 6 اسفند ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات
برگزار گردید

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی و حرفه ای تویسرکان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 ساعت 08:00یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات
برگزار گردید

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی و حرفه ای اسد آباد6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 4 اسفند ماه 1397 ساعت 08:00شنبه 4 اسفند ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات
برگزار گردید

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی و حرفه ای کبودر آهنگ6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنجشنبه 2 اسفند ماه 1397 ساعت 08:00پنجشنبه 2 اسفند ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی و حرفه ای فامنین 6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 1 اسفند ماه 1397 ساعت 08:00چهارشنبه 10اسفند ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات
برگزار گردید

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی و حرفه ای بهار6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه30 بهمن ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی و حرفه ای همدان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 29بهمن ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات
برگزار گردید

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز سمنان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 22 فروردین ماه 1397 ساعت 08:00چهارشنبه 22 فروردین ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز دامغان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز شاهرود6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز میامی6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 08:00یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز گرمسار6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 08:00پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز آستارا6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 23 مهر ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 23 مهر ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز تالش6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 22 مهر ماه 1397 ساعت 08:00یکشنبه 22 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز بندرانزلی6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 21 مهر ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 21 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز رودسر6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 19 مهر ماه 1397 ساعت 08:00شنبه 19 مهر ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز لاهیجان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
جمعه 18 مهر ماه 1397 ساعت 08:00جمعه 18 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز آستانه اشرفیه6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 17 مهر ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 17 مهر ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز رشت6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 16 مهر ماه 1397ساعت 08:00دوشنبه 16 مهر ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز ماسال6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 14 مهر ماه 1397 ساعت 08:00شنبه 14 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز فومن6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنجشنبه 12 مهر ماه 1397 ساعت 08:00پنجشنبه 12 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز منجیل6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 14 اسفند ماه 1396 ساعت 08:00دوشنبه 14 اسفند ماه 1396 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز لوشان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 11 مهر ماه 1397 ساعت 08:00چهارشنبه 11 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز قزوین6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 10 مهر ماه 1397ساعت 08:00سه شنبه 10 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز بوئین زهرا6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 9 مهر ماه 1397ساعت 08:00دوشنبه 9 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز البرز6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396 ساعت 08:00چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک و عملکرد سیستم انژکتور موتور سیکلت های هوندا
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز آبیک6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 7 مهر ماه 1397 ساعت 08:00شنبه 7 مهر ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز اموزش فنی و حرفه ای لومار6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 20 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 20 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای ارکواز6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 20 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 20 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای دره شهر6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 18 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00یکشنبه 18 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای آبدانان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 17 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00شنبه 17 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای دهلران6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنجشنبه 15 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00پنجشنبه 15 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مهران6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 14 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00چهارشنبه 14 شهریور ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای ایلام6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 13 شهریور ماه 1397ساعت 08:00سه شنبه 13 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای قصر شیرین6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 2 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00چهارشنبه 2 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای اسلام اباد غرب6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 12 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 12 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای سرپل ذهاب6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 11 مرداد ماه 1397 ساعت 16:00یکشنبه 11 مرداد ماه 1397 ساعت 22:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای ثلاث باباجانی6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 10 شهریور ماه 1397ساعت 08:00شنبه 10 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای روانسر6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 7 شهریور ماه 1397ساعت 08:00 چهارشنبه 7 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای هرسین6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 5 شهریور ماه 1397ساعت 08:00دوشنبه 5 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای صحنه6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 4 شهریور ماه 1397 ساعت 08:00یکشنبه 4 شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز اموزش فنی و حرفه ای سنقر6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 3 شهریور ماه 1397ساعت 08:00 شنبه 3شهریور ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای دهگلان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 24 مرداد ماه 1397ساعت 08:00چهارشنبه 24 مرداد ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز اموزش فنی و حرفه ای کامیاران6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 23 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 23 مرداد ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای مریوان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 22 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 22 مرداد ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای سروآباد6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 21 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00یکشنبه 21 مرداد ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای سنندج6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یشنبه 20 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00شنبه 20 مرداد ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای بانه6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنجشنبه 18 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00پنجشنبه 18 مردا ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 17 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00چهارشنبه 17 مرداد ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای دیواندره6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 16 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 16 مرداد ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای بیجار6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 15 مرداد ماه 1397ساعت 08:00دوشنبه 15 مرداد ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای زرین آباد ( ایجرود )6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دو شنبه 25 دی ماه 1396 ساعت 08:00دو شنبه 25 دی ماه 1396 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای ماهنشان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یک شنبه 24 دی ماه 1396 ساعت 08:00یک شنبه 24 دی ماه 1396 ساعت 08:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای طارم 6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 23 دی ماه 1396 ساعت 08:00شنبه 23 دی ماه 1396 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای زنجان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 10 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00چهارشنبه 10 مرداد ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای سلطانیه6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 9 مرداد ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 9 مرداد ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی و حرفه ای قیدار ( خدابنده )6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 8 مرداد 1397 ساعت 08:00دوشنبه 8 مرداد 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز اموزش فنی و حرفه ای ابهر6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 7 مرداد 13797ساعت 08:00 یکشنبه 7 مرداد 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای گرگان6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 8 اردیبهشت 1397ساعت 08:00شنبه 8 اردیبهشت 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای مراوه تپه6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه1397ساعت 08:00پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای کلاله6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 08:00چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای گالیکش6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 08:00سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای مینو دشت 6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای گنبد کاووس 6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1397ساعت 08:00یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای رامیان 6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 1 اردیبهشت ماه 1397ساعت 08:00شنبه 1 اردیبهشت ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای آزادشهر6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنجشنبه 30فروردین ماه 1397 ساعت 08:00پنجشنبه 30فروردین ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای علی آباد 6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
جمعه 7 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 08:00جمعه 7 اردیبهشت ماه 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای آق قلا6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 28 فرودین ماه1397 ساعت 08:00سه شنبه 28 فروردین ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای بندر ترکمن6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 27 فروردین ماه 1397 ساعت 08:00دوشنبه 27 فروردین ماه 1397 ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هوندا AC - DC
مدرس مکان دوره مدت
مهندس وحید گلیوریمرکز آموزش فنی حرفه ای بندر گز6 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 26 فروردین 1397ساعت 08:00یکشنبه 26 فروردین 1397ساعت 14:00
توضیحات

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیشهر شیراز - سالن معلم5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 22 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحدو شنبه 2 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان فسا5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 23 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحیکشنبه 23 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان استهبان5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 24 مهر ماه 96 ساعت 8 صبحدوشنبه 24 مهر ماه 96 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان نی ریز5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 25 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحسه شنبه 25 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان داراب5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهار شنبه 26 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحچهار شنبه 26 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان مرودشت5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 11 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحسه شنبه 11 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان آباده5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهار شنبه 12 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحچهار شنبه 12 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان اقلید5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنج شنبه 13 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحپنج شنبه 13 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان صفاشهر5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 16 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحیکشنبه 16 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان بوانات5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 17 مهر ماه 96 ساعت 8 صبحدوشنبه 17 مهر ماه 96 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان پاسارگاد5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 18 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحسه شنبه 18 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان خرامه5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهار شنبه 19 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحچهار شنبه 19 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان سروستان5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنج شنبه 20 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحپنج شنبه 20 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای جوین5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 12 تیرماه 96 ساعت 8:30دوشنبه 12 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای سبزوار5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یک شنبه 11 تیرماه 96 ساعت 8:30یک شنبه 11 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای نیشابور5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 13تیرماه 96 ساعت 8:30سه شنبه 13تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای بردسکن5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 14تیرماه 96 ساعت 8:30چهارشنبه 14تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای کاشمر5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنج شنبه 15تیرماه 96 ساعت 8:30پنج شنبه 15تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای فیض آباد (مه ولات )5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 17تیرماه 96 ساعت 8:30شنبه 17تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای بجستان5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یک شنبه 18تیرماه 96 ساعت 8:30شنبه 18تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای گناباد5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دو شنبه 19تیرماه 96 ساعت 8:30دو شنبه 19 تیرماه 96 ساعت13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای تربت حیدریه5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 20 تیرماه 96 ساعت 8:30سه شنبه 20 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای خواف5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهار شنبه 21 تیرماه 96 ساعت 8:30چهار شنبه 21 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای باخرز5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنج شنبه 22 تیرماه 96 ساعت 8:30پنج شنبه 22 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای تایباد5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یک شنبه 24 تیرماه 96 ساعت 8:30شنبه 24 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای تربت جام5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یک شنبه 25 تیرماه 96 ساعت 8:30یک شنبه 25 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای فریمان5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دو شنبه 26 تیرماه 96 ساعت 8:30دو شنبه 26 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای سرخس5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 26 تیرماه 96 ساعت 8:30سه شنبه 26 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای کلات نادری5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 28 تیرماه 96 ساعت 8:30چهارشنبه 28 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای درگز5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
شنبه 31 تیرماه 96 ساعت 8:30شنبه 31 تیرماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای قوچان5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یک شنبه 1 مرداد ماه 96 ساعت 8:30یک شنبه 1 مرداد ماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی وعیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای چناران5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 2 مرداد ماه 96 ساعت 8:30دوشنبه 2 مرداد ماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغی و استاد محمد حبیبیمرکز آموزش فنی حرفه ای شماره 2 مشهد5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهارشنبه 4 مرداد ماه 96 ساعت 8:30چهارشنبه 4 مرداد ماه 96 ساعت 13:30 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان نور آباد5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 14 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحیکشنبه 14 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان سپیدان5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 15 آبان ماه 96 ساعت 8 صبحدوشنبه 15 آبان ماه 96 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان زرین دشت5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنج شنبه 27 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحپنج شنبه 27 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان لارستان5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 30 مهر ماه 1396 ساعت 8 صبحیکشنبه 30 مهر ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان لامرد5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 1 آبان ماه 96 ساعت 8 صبحدوشنبه 1 آبان ماه 96 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان خنج5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 2 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحسه شنبه 2 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان قیر و کازرون5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهار شنبه 3 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحچهار شنبه 3 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان جهرم5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنج شنبه 4 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحپنج شنبه 4 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان فیروزآباد5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
یکشنبه 7 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحیکشنبه 7 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان فراشبند5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
دوشنبه 8 آبان ماه 96 ساعت 8 صبحدوشنبه 8 آبان ماه 96 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان بالاده5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
سه شنبه 9 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحسه شنبه 9 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان کازرون5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
چهار شنبه 10 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحچهار شنبه 10 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد

نام دوره
آشنایی و عیب یابی تخصصی برق و الکترونیک وعملکرد سیستم انژکتور موتورسیکلت های هندا 125CDI و طرح ویو
مدرس مکان دوره مدت
مهندس مهدی چراغیمرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان قائمیه5 ساعت
زمان شروع زمان پایان
پنج شنبه 11 آبان ماه 1396 ساعت 8 صبحپنج شنبه 11 آبان ماه 1396 ساعت 13 ظهر
توضیحات
برگزار شد